Cách thiết lập “301 Permanent Redirect”

Sử dụng “301 Permanent Redirect” là cách tốt nhất và thân thiện nhất để tái định hướng người đọc. Có nhiều lý do để bạn phải tái định hướng người đọc

Sử dụng “301 Permanent Redirect” là cách tốt nhất và thân thiện nhất để tái định hướng người đọc. Có nhiều lý do để bạn phải tái định hướng người đọc

Trang web của bạn mới đổi tên miền

  • Hướng nhiều domain khác nhau về một domain (chính)
  • Chỉ sử dụng một phiên bản domain là www.domain.com hoặc domain.com
  • Thay đổi cấu trúc URL

Có nhiều cách để thành lập “301 Permanent Redirect”, dưới đây là những cách phổ biến nhất

PHP tái định hướng một trang đơn lẻ

Để tái định hướng một trang cố định nào đó đến một địa chỉ mới, bạn chèn dòng code này vào trong file index.php

header(“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);

header(“Location: http://www.newdomain.com/page.html“);

exit();

?>

fb 301 redirects 2 - Công ty Thiết Kế Website Tam Nguyên

Chuyển hướng cả trang

Code sau sẽ tái định hướng người đọc từ phiên bản http://domain.com sang http://www.domain.com

if (substr($_SERVER[‘HTTP_HOST’],0,3) != ‘www’) {

header(’HTTP/1.1 301 Moved Permanently’);

header(’Location: http://www.’.$_SERVER[‘HTTP_HOST’]

.$_SERVER[‘REQUEST_URI’]);

}

?>

Apache .htaccess tái định hướng một trang

Để dùng được cách này bạn cần phải tạo môt file tên là .htaccess (không hỗ trợ bởi những host chạy Windows) và đặt nó ở thư mục gốc (root directory), sau đó thêm dòng code sau vào

Redirect 301 /old/oldpage.htm /new/http://www.domain.com/newpage.htm

Apache .htaccess tái định hướng cả trang

Làm giống như ở trên nhưng nó sẽ tái định hướng người đọc từ http://domain.com thành http://www.domain.com

Options +FollowSymlinks

RewriteEngine on

rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]

rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]